Hesap Arama Sepet

Üyelik Sözleşmesi

1.        TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"); http://www.triashop.com.tr/ ‘un sahibi olan “Şenlikköy Mah. Günöz Sitesi Harman Sok. A blok 42/1 Bakırköy/İstanbul” adresinde mukim Tria Kuaför Salonu Ticaret Limited Şirketi (“Tria Kuaför ”) ile; http://www.triashop.com.tr/  ‘a (“Site”) aşağıda yer alan şartları kabul ederek üye olan websitesi kullanıcısı (“Üye”) arasında, Üye'nin Site’de sunulan hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi için akdedilmiştir. Tria Kuaför ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ayrı ayrı “Taraf” , birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

     

2.        TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1.      Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Site’de bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş ve Türk Medeni Kanunu uyarınca reşit olması aranacaktır. Üye, söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken verdiği tüm bilgilerin doğru, tam, güncel ve kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye bu bilgilerin yanlış, eksik, yanıltıcı olmasından, kendisine ait olmamasından veya güncel olmamasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, Tria Kuaför’ün bu yönde uğrayabileceği doğrudan, dolaylı ve her türlü zararı nakden, derhal ve peşin olarak tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2.2     Üye, Site üyeliğini ve işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik edemez.

 

2.3    Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Tria Kuaför’den talepte bulunması durumunda, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir hizmet için Tria Kuaför’e ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul edilecek ve bu doğrultuda işlem yapılacaktır.

 

2.4.     Üye, Tria Kuaför tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı kullanıcı adı, e-mail adresi ve şifre gibi tüm sisteme erişim araçlarının güvenliği, saklanması, gizliliği, korunması ve kullanımı ile ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, gizliliği, korunması ve kullanımından doğacak problemlerden ve bundan dolayı Üye’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Tria Kuaför’ün doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

2.5    Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen tüm işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2.6       Üye, yürürlükteki mevzuat uyarınca adli, idari ve yetkili diğer makamların talebi halinde Tria Kuaför’ün Üye'nin kendisinde bulunan bilgi ve verilerini söz konusu adli, idari ve yetkili diğer makamlarla paylaşabileceğini ve bu sebeple Tria Kuaför’ün her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  

2.7       Üye, Site’yi veya Site üzerinde gerçekleştirdiği bütün işlem, içerik paylaşımı ve yazışmalarda, işbu maddede sıralanan aşağıdaki alt hükümler de dahil olmak üzere işbu Sözleşmenin bütün hükümlerine, Site’de belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata, hukuk ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini; aksi takdirde Üye üçüncü kişilerin ve/veya Tria Kuaför’ün uğrayacağı her türlü zarar ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, Tria Kuaför’ün her türlü talep ve dava hakkının saklı olduğunu, Tria Kuaför’ün bu yönde uğrayabileceği doğrudan, dolaylı ve her türlü zararı nakden, derhal ve peşin olarak tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederBu kapsamda;

 1.  
  1.  
   1. Üye, Site’de yaptığı işlemleri Site’ye teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle ve bu konuda her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Üye, virüs, spam, truva atı ve benzeri tüm kötü niyetli yazılımlar ve programlar ile Site’nin çalışmasını durdurucu, engelleyici ve/veya Sitenin veritabanına, yazılımına, alt yapısına veya işleyişine zarar verici hiçbir işlem veya eylemde bulunmayacağını veya bu doğrultuda iş veya eylemde bulunan üçüncü kişilerle doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
   2. Üye, “Hesabım” sayfasına robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
   3. Üye, Site’yi Site’nin amaçlarından başka amaçlar için kullanamaz. Üye puanlama ve yorum bölümünü kullanırken Site’de yer alan yorumları Site dışında yayınlamak gibi amaçlarla ve/veya manipülasyon amacıyla kullanamaz.
   4. Üye, yorum bölümünde Türk Ceza Kanununa, diğer yasal mevzuata, uluslararası anlaşmalara, internet sitesindeki kurallara aykırı olan veya böyle durumları teşvik eden içerikler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; konusu suç teşkil eden, yasadışı, tehditkar, iftira atıcı, hakaret ve/veya küfür içeren, onur kırıcı, aşağılayıcı, rahatsız edici, saldırgan, saygısız, kaba, pornografik veya ahlaka aykırı, taciz edici, ırkçı, reklam ve/veya pazarlama içerikli, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına aykırı, yanıltıcı, karalayıcı, fikri ve sınai haklara aykırı, haksız rekabet yaratan ve/veya benzer herhangi bir içeriği Site’de paylaşamaz, yayınlayamaz, veya bunları hiçbir üyeye veya üye olmayan Site kullanıcılarına gösteremez.
   5. Site’de yer alan her türlü içerik, hizmet ve ürünler Üye’nin kişisel kullanımı için sağlanmaktadır. Bunların yeniden satışı veya Üye’nin kendi ticari amaçları için kullanımı yasaktır.
 2. Üye’nin Site’yi işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeye, yürürlükteki mevzuata, uluslararası sözleşmelere veya ahlak kurallarına aykırı kullanması halinde, Tria Kuaför’ün gerekli müdahalelerde bulunma, üyeliği askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmi olarak sınırlama, üyeliğe son verme hakkı saklı olup, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranan Üye tüm hukuki ve cezai sorumluluğun tamamen şahsına ait olduğunu ve Tria Kuaför’ün maddi-manevi, müspet-menfi her türlü doğrudan-dolaylı zararını herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmadan ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Üye, Site üzerinden gerçekleştirilen çevrimiçi ödeme yöntemlerinde ve kredi kartı veya banka kartı kullanımı gerektiren işlemlerde kredi kartı veya banka kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını, Tria Kuaför’ün hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Tria Kuaför, Site’de mevcut olan ürünlerin stok bilgisini ve güncelliğini devamlı olarak kontrol etmektedir. Ancak yapılan kontrollere ve gösterilen en üst derecedeki çabaya rağmen, Sitede yer alan ürün stok bilgileri güncel fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Bu nedenle Tria Kuaför, Site’de yer alan ürünler için gösterilen stok bilgisinin doğruluğu ve güncelliği hakkında herhangi bir açık veya örtülü garanti vermemekte ve taahhütte bulunmamaktadır.
 5. Üye, belirtilen iletişim kanalları aracılığı ile yapılacak yazılı bildirim ile herhangi bir gerekçe göstermeksizin her zaman üyeliğini sona erdirebileceği gibi; Tria Kuaför, herhangi bir gerekçe göstermeksizin Üye’nin sözleşmesini sonlandırma ve bu suretle Siteden faydalanmasını engelleme hakkına sahiptir.
 6. Üye, üyeliğini tek taraflı olarak iptal etse veya Üyenin üyeliği Tria Kuaför tarafından durdurulsa/askıya alınsa/sonlandırılsa dahi, Üye iptal/durdurma/askıya alınma/sonlandırma işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği her türlü eylem ve fiillerinden gerek Tria Kuaför’e gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. Tria Kuaför, Site üzerinden sunacağı ürün, hizmet, kampanya ve sitede bulunan her türlü bilginin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik yapabilir, Site’yi ve içeriğini yeniden düzenleyebilir, yayını kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı olarak durdurabilir. Yapılan değişiklikler Site’de yayınlandıkları an yürürlüğe girer.
 8. Üye, takdir yetkisi Kuaför’e ait olmak üzere Kuaför’ün, işbu Üyelik Sözleşmesi de dahil olmak üzere Site’de yer alan her türlü politika, içerik, hüküm ve şartlarda önceden bildirimde bulunmaksızın ve yürürlükteki mevzuata aykırı olmamak kaydıyla her zaman tek taraflı olarak değişiklik yapabileceğini kabul eder. Söz konusu değişiklikler Site’de yayınlandıkları anda yürürlüğe girecek ve değişiklik yapılmayan hükümler aynen yürürlükte kalmaya devam edecektir.
   

3.           KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK

3.1.      Tria Kuaför, Üye'nin Site’de yer alan hizmetlerden faydalanabilmek için Site üzerinden kendisine sağladığı her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Gizlilik Politikası ve her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Tria Kuaför, söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gerekli her türlü tedbiri alacaktır.   Tria Kuaför, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili mevzuat ve https://triashop.com.tr/police/aydinlatma-metni linkinde yer alan KVKK Aydınlatma Metni çerçevesinde toplamakta, kullanmakta, aktarabilmekte, üçüncü kişilerle paylaşabilmekte ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

3.2.      Üye, Site’de yer alan hizmetlerden faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturup Site’ye üye olarak Tria Kuaför tarafından kişisel verilerinin Gizlilik Politikası hükümleri doğrultusunda toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına, üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine özgür iradesiyle açık bir şekilde rıza göstermekte ve Tria Kuaför’ün Gizlilik Politikası’nı okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir. 

 

3.3  Üye, kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerde istediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

 

4.           FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

“Tria Kuaför” markası ve logosu ile Site’nin tasarımı, Site’de yer alan her türlü metin, logo, imge, slogan, alan adı da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site’yi oluşturan yazılımlara ilişkin her türlü kod, veri tabanı ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı yer, süre ve içerik sınırı olmaksızın münhasıran Tria Kuaför’e aittir. Üye veya üçüncü kişiler, Tria Kuaför’ün mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarının bir kısmını veya tamamını Tria Kuaför’ün yazılı izni olmaksızın kullanamaz, kopyalayamaz, tamamı veya bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, umuma iletemez, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltamaz, değiştiremez veya uyarlayamaz. Üye veya üçüncü kişiler, Site’nin bir kısmını veya tamamını başka bir ortamda Tria Kuaför’ün yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin veya üçüncü kişilerin Tria Kuaför’ün fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, tüm hukuki ve cezai sorumluluk ihlali gerçekleştiren Üye veya üçüncü kişiye ait olup, Üye ve üçüncü kişiler Tria Kuaför’ün uğradığı/uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları ve masraflarını ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın derhal, nakden ve peşinen tazmin etmekle yükümlüdür. Tria Kuaför, Üye’nin işbu maddeye aykırı davrandığını tespit etmesi halinde, Üye’nin Site’ye erişimini derhal engelleyebilir. 


5.           MÜCBİR SEBER

Ambargo, isyan, işgal, devlet müdahalesi, savaş, seferberlik, grev, lokavt ve iş eylemleri de dahil olmak üzere işçi-işveren uyuşmazlıkları, iletişim problemleri, siber saldırı,  altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, sisteme ilişkin iyileştirme, güncelleme, yenileme çalışmaları ve bu nedenle meydana gelebilecek teknik arızalar ile deprem, fırtına, sel, yangın, göç, salgın hastalık vb. durumlar veya Tria Kuaför’ün iradesinden bağımsız, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek her türlü durum, beklenmeyen hal ve mücbir sebepler Tria Kuaför’ün işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini tam veya kısmi bir şekilde ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Tria Kuaför bu nedenle kısmen veya tamamen ifa edemediği veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz. Böyle bir durum işbu Sözleşmenin ihlali olarak kabul edilemez.

 

 6.          DELİL SÖZLEŞMESİ

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek uyuşmazlıklarda Tria Kuaför’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile Tria Kuaför’ün veri tabanında ve sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

 

  7.         UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME 

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve Türk Hukukuna tabidir. Taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek, bu sözleşme ile bağlantılı olan ve/veya Tria Kuaför tarafından Üyeye verilecek hizmetin kullanımından doğan her türlü ihtilafın çözümünde Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

8.         SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE BÖLÜNEBİLİRLİK

8.1 İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil etmektedir. 

8.2 İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birisi kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse sözleşmenin geri kalanı tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

9.         YÜRÜRLÜK

İşbu Üyelik Sözleşmesi 9 (dokuz) maddeden ibaret olup, Üye bütün hükümleri tümüyle okuyup anladığını, dijital ortamda elektronik olarak onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme, Üye tarafından elektronik olarak onaylandığı anda yürürlüğe girmiştir.

Sepetiniz

SEPETİNİZ ŞU AN BOŞ

Mağazaya dönerek hemen sepetine ürün eklemeye başlayabilirsin.

Filtreler