Hesap Arama Sepet

Kullanım Koşulları

http://www.triashop.com.tr/ internet sitesi (“Site”), Tria Kuaför Salonu Ticaret Limited Şirketi (“Tria Kuaför”) tarafından faaliyete geçirilmiş olup Site’nin tüm hakları Tria Kuaför’e aittir. İşbu Site’yi kullanmak, Site’de sunulan hizmetlerden, içerikten, bilgilerden veya Site’den herhangi bir şekilde yararlanmak veya Site’ye erişim sağlamak için lütfen aşağıda yer alan koşulları okuyunuz. İşbu Site’de sunulan hizmetlerden, içerikten, bilgilerden, Site’den herhangi bir şekilde yararlanan/kullanan veya herhangi bir şekilde, herhangi bir amaçla Site’ye erişim sağlayan üçüncü kişiler ("Kullanıcı"), ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın aşağıda yer alan kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadırlar.

 1. Tria Kuaför, Site’yi veya Site’de yer alan her türlü bilgiyi, ürünü, formu, hizmeti, içeriği veya işbu Kullanım Koşulları’nı tek taraflı olarak dilediği zaman önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirebilir, Site’nin ulaşılabilirliğini veya Site’ye erişimi geçici veya kalıcı olarak kısıtlayabilir veya durdurabilir. Yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Böyle bir durumda Kullanıcı herhangi bir kazanılmış hak iddiasında bulunmayacağını ve Tria Kuaför’ün hiçbir sorumluluğu doğmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Kullanıcı, Site’yi yürürlükte bulunan tüm mevzuata, uluslararası sözleşmelere, internet kullanımına ilişkin kurallara, işbu Kullanım Koşulları’na, Gizlilik Politikası’na  ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun olarak kullanacağını ve Site’deki her türlü hizmetten yararlanmak, ana sayfa ve alt sayfalarda gezinmek, Site’de yer alan her türlü içeriğe erişmek, ürün satın almak, yorum yazmak dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işbu Site aracılığıyla gerçekleştireceği her türlü eylemde ve İnternet Sitesi üzerinden yaptığı tüm işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Kullanıcı’nın Site’den yararlanma ve Site’ye erişiminden dolayı uğrayabileceği zararlardan Tria Kuaför’ün herhangi bir şekilde hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. İşlemin veya iletişimin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kayıp, silinme, işlemin veya iletişimin gecikmesi, virüs, truva atı ve diğer zararlı yazılımlar, iletişim veya sistem hatası, Site’ye erişilememesi, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında Tria Kuaför’ün hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
 4. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni kullanarak Tria Kuaför’ün, diğer kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir işlem ve faaliyette bulunmayacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuata, uluslararası sözleşmelere, işbu Kullanım Koşulları’nda yer alan hükümlere veya Gizlilik Politikası’na aykırı olarak Site üzerinden veya Site aracılığıyla gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği işlem ve faaliyetleri nedeniyle diğer kullanıcıların veya üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup, Tria Kuaför’ün doğrudan veya dolaylı olarak hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı’nın, işbu maddedeki taahhüdüne aykırı davranarak Tria Kuaför’e herhangi bir zarar vermesi halinde, Kullanıcı Tria Kuaför’ün maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararını ve masraflarını ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. Kullanıcı, Tria Kuaför’ün, diğer kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin kişilik haklarını ihlal edecek veya şahsi veya ticari itibarını zedeleyecek fiil ve işlemleri gerçekleştirmeyeceğini; aksi takdirde tüm hukuki ve cezai tarafına ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. Tria Kuaför, Site ve Site’de yer alan içerik üzerinde yasal olarak hak sahibidir. Site’nin ve/veya Site’de yer alan içeriğin Tria Kuaför tarafından sağlanacak koşullar dahilinde Kullanıcı tarafından kullanılması veya erişilmesi Kullanıcı’ya hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği ile tasarruf yetkisi vermez.
 7. Tria Kuaför, Kullanıcı tarafından eklenen yazı, yorum, işaret vb. içerikleri hiçbir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak her zaman silme hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcı, Site’ye yükleyeceği yazı, yorum, mesaj, işaret, vb. içeriklerin tamamının kendisine ait olduğunu; üçüncü kişilerin eser ve/veya hak sahibi olduğu herhangi bir fikir ve sanat ürününü kullanmayacağını, üçüncü kişilerin haklarını hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini, aksi takdirde hukuki/cezai ve maddi/manevi tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını ve Tria Kuaför’ün bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararı ve masrafları ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. Kullanıcı, Tria Kuaför tarafından Site’nin kullanımına ilişkin olarak herhangi bir bilgi veya üyelik talep edilmesi halinde, söz konusu bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz olarak sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. Kullanıcı, Site’yi veya Site’de sunulan hizmeti kullanarak hiçbir şekilde yürürlükteki mevzuata, uluslararası sözleşmelere, işbu Kullanım Koşulları’na aykırı ve/veya Tria Kuaför’e, diğer kullanıcılara, üçüncü kişilere, topluma veya toplumun bir kesimine yönelik olarak hakaret veya tehdit içeren, taciz edici, pornografik, gerçek dışı, yanıltıcı, aldatıcı, ırkçı, suç veya kabahat teşkil eden veya suça teşvik eden yazı, yorum, bilgi, işaret ve içerikleri hiçbir şekilde paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak bütün hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.
 10. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nda yer alan hükümlere aykırı davranarak Tria Kuaför’ün, diğer kullanıcıların ve/veya üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi veya herhangi bir şekilde zarara sebep olması durumunda, tüm hukuki ve cezai sorumluluğun tarafına ait olduğunu; Tria Kuaför’ün ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını ve maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı, masrafı ve/veya Tria Kuaför’ün üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 11. Site’nin, Site’nin içerik ve tasarımının, Site’nin alan adının, teknik veri ve kodların,”Tria Kuaför” markasının, logonun, Site’de yer alan her türlü fikir ve sanat eserinin, yazıların, resimlerin, içeriklerin, bilgilerin ve/veya materyallerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi Tria Kuaför’dür. Kullanıcı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında korunan herhangi bir fikir ve sanat eserini, Site’nin içerik ve tasarımını, Site’nin alan adını, teknik veri ve kodlarını,  “Tria Kuaför” markasını ve/veya niteliği ne olursa olsun herhangi bir içerik, yazı, bilgi, resim, logo, materyali Tria Kuaför’ün açık yazılı iznini almaksızın kullanamaz, değiştiremez, paylaşamaz, sergileyemez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, değiştiremez, yeniden yayımlayamaz, uyarlayamaz, Site’nin bütününü veya bir kısmını kaynak gösterilmeksizin başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.  Kullanıcı’nın Tria Kuaför’ün fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup, Kullanıcı Tria Kuaför’ün uğradığı/uğrayacağı her türlü müspet/menfi, maddi/manevi, doğrudan ve dolaylı zararları ve masraflarını ve/veya Tria Kuaför’ün üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin etmekle yükümlüdür.
 12. Kullanıcı, yürürlükteki mevzuata, uluslararası sözleşmelere, genel hukuk ve ahlak kurallarına veya Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, Tria Kuaför’ün gerekli müdahalelerde bulunma, hizmeti askıya alma, hizmetleri veya erişimi kısmen veya tamamen kısıtlama ve/veya engelleme hakkı saklıdır. Böyle bir aykırılık halinde, Kullanıcı Tria Kuaför’ün maddi/manevi, müspet/menfi her türlü doğrudan/dolaylı zararını ve masraflarını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 13. Kullanıcı, Tria Kuaför’ün her türlü dijital kayıtları da dahil defter ve kayıtları, mikrofilm ve Site’nin kayıt ve verilerinin, veri tabanında yer alan her türlü bilginin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi anlamında bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 14. İşbu Kullanım Koşulları’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve işbu Kullanım Koşulları’ndan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Sepetiniz

SEPETİNİZ ŞU AN BOŞ

Mağazaya dönerek hemen sepetine ürün eklemeye başlayabilirsin.

Filtreler